ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ประกาศใช้ข้อบัญญัติจำนวน 4 เรื่อง ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

1.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2560

2.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การกำจัดสิงปฏิกูลและมุูลฝอย พ.ศ.2560

3.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.2560

4.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2560

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!