หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-plan”

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!