รายงานการฝึกอบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินเมื่อมีการใช้ระเบียบ กฏกระทรวง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจั้ดจ้าง ฉบับใหม่ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวภูษณิศา เชื้อบุญ ได้รับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ที่ 500/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่องให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเบิกจ่ายเงินเมื่อมีการใช้ระเบียบ กฏกระทรวง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซ์ื้อจัดจ้างฉบับใหม่ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังฯ ณ โรงแรงเอสดี อเวนิว บางพลัดกรุงเทพฯ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!