ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 แห่งที่ 2,หมู่ที่ 10 แห่งที่ 1,หมู่ที่ 9 แหง่ที่ 2,หมู่ที่ 9 แห่งที่ 1 บ่อที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง