ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่13แห่งที่2และหมุ่ที่14แห่งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ