แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564(สำนักปลัด)

31 มกราคม 2564
 ประเภท : ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ