โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์