สำนักงานปลัด(ลูกจ้างประจำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ณภัทร โพธิพิพิธ