สำนักงานปลัด(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์