สำนักงานปลัด(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ณภัทร โพธิพิพิธ