สำนักงานปลัด(พนักงานจ้างทั่วไป)

หัวหน้าสำนักปลัด

ณภัทร โพธิพิพิธ