สำนักงานปลัด(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายรัฐกรณ์ มิลินเจริญไชย