ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 10 results.
1 มกราคม 2513 สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
1 มกราคม 2513 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
1 มกราคม 2513 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6เดือน
1 มกราคม 2513 รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562