ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 13 results.
28 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
1 ตุลาคม 2563 รายงานการเข้าฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการคุณธรรมจริยธรรม-วินัย-ITA2564
1 มกราคม 2513 สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
1 มกราคม 2513 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน