ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 10 results.
สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562