วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 26 results.
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหน้งสือราชการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น