วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 14 results.
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่ีมประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรท้องถิ่นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้ง
เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ความก้าวหน้า การเลื่อนระดับ การได้รับเงินเดือน สิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น