วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 25 results.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน