วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 14 results.
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การดำเนินการทางวินัย
เรียนรุู้แนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางละเมิดและเทคนิคไขปัญหาเรื่องวินัย
เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ