วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 13 results.
การดำเนินการทางวินัย
เรียนรุู้แนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางละเมิดและเทคนิคไขปัญหาเรื่องวินัย
เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี