วารสารหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 26 results.
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่ีมประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรท้องถิ่นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้ง
เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ความก้าวหน้า การเลื่อนระดับ การได้รับเงินเดือน สิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น