วารสารหน่วยงาน

Displaying 21-25 of 26 results.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางละเมิดและเทคนิคไขปัญหาเรื่องวินัย
เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีให้สอดคล้องกับระบบแท่ง