ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มีนาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 สิงหาคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มิถุนายน 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมิถุนายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2564