ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมกราคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 26 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมิถุนายน 2563