ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 เมษายน 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมกราคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มกราคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ธันวาคม 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤศจิกายน 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562