กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลตะคร้ำเอน

1 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องต์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด และสถานที่ราชการ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!