ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-4 of 4 results.
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ