ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 315
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทุ่งนาหลังโรงงาน ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายยอด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายงาม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟาร์มวัว ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนพพร ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวิไล ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565