ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 402
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายดิ่ง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนปรับปรุงวิศวกรรมจราจร17 กันยายน 2565
ซื้อหินคลุกสเปค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 แห่งที่ 3 , ม.14 แห่งที่ 1 , ม.6 แห่งที่ 2 และ ม.12 ตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อหินคลุกสเปค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ซื้อหินคลุกสเปค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นบน7 กันยายน 2565
โครงการปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 167 กันยายน 2565