ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 436
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการซ่อมแซมฝายและท่อระบายน้ำ คสล.สายท่าสาร หมู่ที่ 323 ธันวาคม 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2565
ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.42-004 สายบ้านเก้าหลัง-ดอนชะเอม หมู่ที่ 4 บ้านเก้าหลัง17 พฤศจิกายน 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับงานสำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) ทะเบียน 82 - 0997 กจ และ 83 - 3061 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับงานสำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565
จ้างปรับปรุงสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่บริเวณงานสำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2565