การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส

ชื่อเมนู URL Link
โครงสร้าง http://takram-en.go.th/personal
ข้อมูลผู้บริหาร http://takram-en.go.th/personal
อำนาจหน้าที่ http://takram-en.go.th/about
แผนพัฒนาท้องถิ่น http://takram-en.go.th/PlanStragegy
ข้อมูลการติดต่อ http://takram-en.go.th/contact
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://takram-en.go.th/Main/Law1
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://takram-en.go.th/Main/news
Q&A http://takram-en.go.th/webboard
Social network Facebbok
แผนดำเนินงานประจำปี http://takram-en.go.th/Plantypeplan
รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน http://takram-en.go.th/Main/Plantyperesultreport6m
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://takram-en.go.th/Plantyperesultreport
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://takram-en.go.th/about
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://takram-en.go.th/about
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://takram-en.go.th/about
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ http://takram-en.go.th/about
E-Service http://takram-en.go.th/Main/Manual
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://takram-en.go.th/Main/Plantypereportbuy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://takram-en.go.th/Main/Plantypereportbuy6m
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://takram-en.go.th/Main/PlantypeTender
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://takram-en.go.th/newsTender
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://takram-en.go.th/Main/NewsTenderprocurementresult
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://takram-en.go.th/Main/NewsTenderreport
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://takram-en.go.th/Plantypepplan
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://takram-en.go.th/Plantypepplan
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://takram-en.go.th/Plantypepplan
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://takram-en.go.th/Plantypepplan
เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://takram-en.go.th/Main/ITA11
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://takram-en.go.th/helping
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://takram-en.go.th/Main/ITA12
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://takram-en.go.th/webboard
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://takram-en.go.th/webboard
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://takram-en.go.th/Main/ITA1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://takram-en.go.th/Main/ITA2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://takram-en.go.th/Main/ITA7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต http://takram-en.go.th/Main/ITA8
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต http://takram-en.go.th/Main/ITA6
แผนป้องกันการทุจริต http://takram-en.go.th/Main/ITA3
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://takram-en.go.th/Main/ITA4
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี http://takram-en.go.th/Main/ITA5
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://takram-en.go.th/Main/ITA9
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://takram-en.go.th/Main/ITA10