โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 และ 23 มกราคม 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  จัดทำโครการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้มีสุขภาพดี  คุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังสรุปความหมายสุขภาพแบบสั้นๆว่า สุขภาพดี  คือ  ความสุขกายสบายใจ  มีชีวิตชีวา  และมีคุณค่า  การทำให้พนักงานมีสุขภาพดี  ก็คือการทำให้พนักงานมีความสุขกายสบายใจ  ขยันขันแข็ง  และทำประโยชน์ให้กับองค์กร 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง