ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวิมล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564