ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต และฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้านสำนักคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบัวผิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564