หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนสำหรับ ปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนสำหรับ ปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องคำนวณ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน 82 - 3296 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564