แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 28 results.
1 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานและพนักงานจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
1 กรกฎาคม 2563 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
1 กรกฎาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
30 กันยายน 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2564-2566)