แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 20 results.
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลการสรรหา
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการบรรจุแต่งตั้ง
1 ตุลาคม 2563 นโยบายและกลยุทธ์ของอบต.ตะคร้ำเอน
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการคัดเลือก2560
3 ตุลาคม 2559 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพ.ศ.2558