แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 10 results.
1 มกราคม 2513 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
1 มกราคม 2513 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
1 มกราคม 2513 ประกาศการจัดพนักงานส่วนตำบลฯลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีพ.ศ.2564-2566.pdf
1 มกราคม 2513 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามแบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
1 มกราคม 2513 โครงสร้างสวนราชการประเภทสามัญ