แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 10 results.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประกาศการจัดพนักงานส่วนตำบลฯลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีพ.ศ.2564-2566.pdf
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามแบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
โครงสร้างสวนราชการประเภทสามัญ