แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 11-15 of 28 results.
1 ตุลาคม 2563 นโยบายและกลยุทธ์ของอบต.ตะคร้ำเอน
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการคัดเลือก2560
3 ตุลาคม 2559 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพ.ศ.2558
1 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนเลื่อนขั้นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง2564