แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 16-20 of 28 results.
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการปฐมนิเทศ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1 ตุลาคม 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566