แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 26-28 of 28 results.
1 มกราคม 2513 การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1 มกราคม 2513 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
1 มกราคม 2513 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน