ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 สิงหาคม 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562